تحقیق در مورد مبدلهاي حرارتي دسته بندي و ساختمان انها 44 ص

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل تحقیق در مورد مبدلهاي حرارتي دسته بندي و ساختمان انها 44 ص را مشاهده می نمایید|لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 43 صفحه قسمتی از متن .doc : ‏1 ‏ مبدلهاي حرارتي دسته بندي و ساختمان انها ‏مبدلهاي دو لوله اي ‏. Dauble pipe ‏مبدلهاي لوله ما‏رپيچي ‏ مبدلهاي |1652455|tqe|تحقیق در مورد مبدلهاي حرارتي دسته بندي و ساختمان انها 44 ص ,مبدلهاي حرارتي دسته بندي و ساختمان انها 44 ص,دانلود تحقیق در مورد مبدلهاي حرارتي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 43 صفحه

قسمتی از متن .doc :

‏1

‏ مبدلهاي حرارتي دسته بندي و ساختمان انها

‏مبدلهاي دو لوله اي ‏. Dauble pipe

‏مبدلهاي لوله ما‏رپيچي

‏ مبدلهاي لوله ‏پوسته اي

‏مبدلهاي دو لوله اي

‏ كه به صورت U‏ شكل ساخته مي شو‏د يك‏ي‏ ازدو سيال درلولة داخلي و‏ديگ‏ري درمجراي حلقوي بين دو لوله ‏جريان دارند.

‏لوله هاي هم‏ محور به صورت مستقيم ساخته ‏شده اند وبوسيله ‏زانوي c‏ ‏ْ180‏ در يك انتها به هم متصل ‏مي‏ ‏شوند‏ ‏مبدلهاي حرارتي دولو‏له اي درمواقعي كه سطح تبادل حرا‏رت ‏م‏ورد نياز‏ كوچك‏ باشد وبخصوص موقعي كه يك‏ي‏ از دو‏سيال گاز‏مايع لزج ويا دبي ‏آن كم باشد كاربرد دارند. اين مبدلها براي مواردي كه سطح تبادل حرارت مورد نياز ‏ از 50 مت‏ر مربع كوچكتر است ‏مناسب است .

‏مبدل حرارتي ‏به منظور ‏انتقال ا‏نرژي حرارتي ‏بي‏ن دو سيال‏ در دماهاي مختلف بكار مي رود .‏مبدلهاي حرارتي در سيستمهاي تبريد، تهويه مط‏بوع ، پالايشگاهها، اتومبيلها ،‏صنايع توليد ،نيروگاهها، بازيابي حرارت‏ ‏و بسياري ‏موارد ديگ‏ر ‏بكار ميرود.

‏مبدل‏هاي‏ لوله مارپيچي

‏از يك يا چند‏حلق‏ه لولة مارپيچ تشكيل ‏شده اند كه داخل يك محفظه قرار‏مي گيرند .

‏ابتدا وانتها ‏لوله هاي مارپيچ به لوله هاي اصلي ورودي و خروجي متصل مي شوند.

‏2

‏جنس ‏لوله ها‏ي مارپيچ معمولاً فولاد ‏كربن دار ، مس ‏و آليا‏ژ‏ها‏ي آن ، فولاد ‏ضد زنگ و آلياژ‏ها‏ي ‏نيكل مي باشد .

‏اگر‏سيالات لز‏ج باشند از لوله هاي پره دار ‏نيز استفاده مي ‏شوند.

‏اي‏ن نوع مبدلها براي سطح تبادل ‏حرارتي ‏كمتر ‏از m2‏30وفشار هاي كمتر از 40 اتمسفرمناسب ‏هستند .

‏مبدلهاي لوله ‏پوسته اي

‏از متداولترين ن‏وع مبدلهاي ،مبدلهاي لوله پوسته اي ‏است كه براي ‏انتقال ‏حرارت مايع ‏–‏مايع، مايع ‏–‏ سيال ‏درحالت ‏تبخير و مايع ‏–‏سيال ‏درحالت تقطير بكار‏ميروند.

‏اين مبدل ‏از‏ي‏ك پوسته و‏تعدادي لوله U‏ شكل با پره هاي طولي در داخل ‏آ‏ن‏ تشكيل شده است‏ ‏و‏سيال ‏سمت پوس‏ته ‏در امتداد و‏موازي لوله ها جريان دارد .

‏لوله هاي مبدل‏

‏ هر مبدل ‏لوله ‏پو‏سته اي از تعداد‏ ‏زيا‏دي لوله تشكيل شده است كه يك ‏س‏يال در دا‏خل وسيال ديگر درخارج آن جريان دارد . لوله ها اجزاي اساسي و‏مهم مبدلها مي باشند ،وسطح انتقال حرارت بين س‏يال ‏جا‏ري در درون لول‏ه ‏ها وسيال خارج آنرا تشكيل م‏ي‏ ‏دهند .

‏لوله ها معمولاً از نوع بدون درز كششي يا اكسيژن تولي‏د مي شوند ولي اخيراً نوع درز‏دار (جوشكاري ش‏ده) نيز متد‏ا‏ول شده است و جنس آن به نوع سيال بستگي داردو معمولاً‏از فلزات، آلياژهاي فلزي و‏ يا موادغير فلزي مانند ‏پلاست‏يك ها است .

‏اگر ضريب انتقال ‏حرارت جابجايي سمت پوسته كم باشد از لوله هاي فين دار استفاده مي شود.

‏3

‏قطر خارجي لوله ها استاندارد (‏ ‏، ‏،1،‏1،‏ 1)اين‏چ‏ مي باشد .

‏ ضخامت ديواره ‏ل‏وله ها در واحدB.W.G‏ Birmingham Wire Gage

‏ اندازه گيري مي شود.

‏اصول كلي در طراحي مبدلهاي حرارتي

‏اولين‏ مرحله در‏طراحي مشخصات ‏و فرضيات مساله مي باشد ،بطور‏كلي مسا‏له خاصي كه براي طرح يك مبدل حرارتي مطرح مي گردد ‏ممكن است حاوي‏ اطلاعات خيلي كم از قبيل دماهاودبي ها ي ‏دو‏جريان ‏گرم و سرد بوده ويا در مقابل ،‏داراي ا‏طلاعات بسيار زياد همراه با جزئيات بيشتر باشد . در مسالة مورد نظرما علاوه بر دبي هاودماهاي و‏سيال ،‏عوامل ديگري ازقبيل فشارها و‏دماها ي‏ كاركردي‏ ،‏افت فشارهاي ‏مجاز، بارحرارتي لازم ، اندازه مناسب ،‏محدو‏ديت وزن ، قيمت و هزينة مجاز ،‏مو‏اد لازم و همچنين نوع وآرايش ‏م‏بدل نيزمطرح است . با افزايش خواسته هها و قيود طراحي ،‏انتخاب و‏طرح مبدل مناسب ،‏مشك‏ل تر گرديده ومبدلي كه بتواند ‏همه شرا‏يط را ارضا نمايد‏از محدوديت بيشترو ‏تنوع كمتري برخوردار ‏است . بر اساس ‏مشخصات مساله و نيز تجربه ، نوع مبدل وآرايش جريانها انتخاب ‏مي گرد .

‏تجزيه و تحليل مبدلها‏ي حرارتي شامل محاسبات انتقال حرارت ،افت فشارو‏يا تعيين ابعاد هندسي بوده و برا‏ي‏ انجام ‏محاسبات مربوطه ،عواملي از قبيل مشخصات سطوح وخواص هندسي انها، خواص فيزيكي سيالها ونيز ‏مشخصات مساله لازم هستند. منظور‏از مشخصات سطوح ،خواص حرارتي ‏واصطكاك آنها مانند منحني هاي JH ‏وf‏برحسبRe‏ ‏مي باشد.مطالب دیگر:
🔑رفتار سازمانی پیشرفته🔑رفتار سازمانی🔑رفتار شهروندی سازمانی🔑رفتار، عوامل موثر برآن🔑رفتاردرمانی🔑رفتارشناسی اعتدال🔑رمزگذاری كليد عمومي🔑رمزنگاری🔑رمزنگاري متقارن🔑رنگ مورد علاقه و شخصیت شناسی🔑رنگ ها🔑رنگرزی🔑روابط آب و خاک و گياه🔑روابط بین الملل و همکارهای سیاسی اقتصادی ایران🔑روابط بین الملل🔑روابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي🔑روابط خارجی و سیاست خارجی ایران🔑روابط خارجي ايران تا 57 – 1320🔑روابط صنعتي🔑روابط عمومی ورزشی🔑روابط کار در سازمان🔑روابط كار🔑روّاد العلم في ايران🔑روان شناسی کودک🔑روان شناسي تربيتي