بررسی تكنولوژي پاشش حرارتي و فرآیندهای سطح پوشاني

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل بررسی تكنولوژي پاشش حرارتي و فرآیندهای سطح پوشانيرا مشاهده می نمایید|فرمت فایل: word تعداد صفحات: 23 ١ مقدمه : با توجه به افزايش نرخ توليد و آرآيي تجهيزات ، پديده هايي مانند سايش و خوردگي اجزا مختلف ماشين آلالات و سازه ها نيز بطور قابل ملالاحظه اي رشد يافته ا ست . اين موضوع باعث توسعه روشهاي سطح پوشاني شده است تا مقاو|30017778|tqe|بررسی تكنولوژي پاشش حرارتي و فرآیندهای سطح پوشاني

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 23

١ مقدمه :با توجه به افزايش نرخ توليد و آرآيي تجهيزات ، پديده هايي مانند سايشو خوردگي اجزا مختلف ماشين آلالات و سازه ها نيز بطور قابل ملالاحظه ايرشد يافته ا ست . اين موضوع باعث توسعه روشهاي سطح پوشانيشده است تا مقاومت قطعات را نسبت به سايش و خوردگي افزايشدهد . همچنين با اين روشها مي توان بسياري از قطعات فرسوده رابازسازي نمود و از هزينه تامين قطعات نو آاست .ايجاد لالايه هاي سطحي روي قطعات مي تواند به منظورها ي متفاوتيصورت گيرد از جمله مي توان به اين موارد اشاره آرد :‐ افزايش مقاومت به سايش‐ افزايش مقاومت به خوردگي‐ بهبود خواص سطحي‐ بهبود هدايت حرارتي يا عايق حرارتي‐ هدايت يا عايق الكتريكي‐ بهبود ظاهر قطعه‐ ترميم و بازسازي قطعات٢ فرآيندهاي سطح پوشاني :لالايه هاي سطحي را ميتوان برروش هاي گوناگون روي قطعات ايجاد نمود .جدول زير اين فرآيندها را نشان مي دهد .

٣ فرآيند سطح پوشاني ترمومكانيكي ( پاشش حرارتي )در سالهاي اخير فرآيندهاي ترمومكانيكي در ساخت قطعات و يا بازسازيآنها آاربرد زيادي يافته است . اين توسعه روز افزون آاربر د ، ب ه دلالايل زيرمي باشد :‐ در پاشش حرارتي امكان ترآيب مواد گوناگوني بصورت لالايه و سطحپايه وجود دارد .‐ بدليل انعطاف پذيري فرآيند پاشش حرارتي امكان ترميم بسياري ازقطعات وجود دارد . در مقايسه با ساير روشهاي ترميم ، پاششحرارتي داراي هزينه آمتر و زمان توقف آوتاهتريمي باشد .‐ قطعه پوشش شده با اين روش حرارت آمي مي بيند در نتيجهدچار تغيير ميكروساختار و پيچيدگي آمتري مي شوند . البتهروشهايي آه با عمليات حرارتي تكميلي همراه هستند ا ستثنا ميباشند .‐ آاربرد اين روش به ابعاد قطعه بستگي ندارد .‐ حتي قطعات پيچيده را مي توان با رعايت شرايط خاص پوشش داد.‐ بسته به نوع پوشش و فرآيند مي توان به ضخامتهاي مختلف دست30 است . μm يافت ، حد مينيمم‐ روش ، مواد و تكنولوژي مورد استفاده در سالهاي اخير توسعه قابلتوجهي يافته است .بدليل شرايط خاص فرآيند پاشش حرارتي ، پوششهاي ايجاد شده با اينروش رفتار متفاوتي نسبت به مواد متراآم از خود نشان مي دهند .از معايب اين روش مي توان موارد زير را فهرست آرد :‐ تخلخل ميكروني لالايه پوشش‐ استحكام اتصال محدود لالايه پوشش‐ حساسيت پوشش نسبت به فشار لبه ها ، خمش و ضربه‐ محدوديت هاي موجود ناشي از ابعاد هندسي مانند هنگامي آهسطح داخلي لوله هايي با قطر آم پوشش مي شوند .