بررسی مزيتهاي ميكروكنترلر 8 بيتي 8051 – شامل 33 صفحه فایل ورد word

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل بررسی مزيتهاي ميكروكنترلر 8 بيتي 8051 – شامل 33 صفحه فایل ورد wordرا مشاهده می نمایید|فرمت فایل: word تعداد صفحات: 33 در سال 1981 شركت اينتل ميكروكنترلر 8 بيتي خود را با نام 8051 معرفي كرد كه داراي 128 بايت RAM، 4 كيلو بايت ROM، دو تايمر، يك درگاه سريال و 4 درگاه كه تماماً بر روي يك تراشه بود. 8051 يك ريزپردازنده 8 بيتي است به اين معن|30018785|tqe|بررسی مزيتهاي ميكروكنترلر 8 بيتي 8051 , شامل 33 صفحه فایل ورد word

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 33در سال 1981 شركت اينتل ميكروكنترلر 8 بيتي خود را با نام 8051 معرفي كرد كه داراي 128 بايت RAM، 4 كيلو بايت ROM، دو تايمر، يك درگاه سريال و 4 درگاه كه تماماً بر روي يك تراشه بود. 8051 يك ريزپردازنده 8 بيتي است به اين معني كه CPU آن در هر بار مي تواند فقط بر روي 8 بيت داده كار كند و داده هاي بزرگتر بايد به قسمتهاي 8 بيتي شكسته شود.پس از اينكه اينتل اجازة ساخت و فروش 8051 را با شرط حفظ سازگاري كد با 8051 به سازنده گان ديگر داد، 8051 از محبوبيت زيادي برخوردار شد.اين نكتة بسيار مهمي است كه با وجود ويژگيهاي مختلف در سرعت و مقدار ROM به كار رفته در انواع 8051، سازگاري كامل با 8051 اصلي و دستورالعملهاي مربوطه هنوز هم وجود دارد. يعني اگر برنامه اي براي يكي از 8051ها نوشته شود مي توان آن را بر روي 8051هاي ديگر اجرا كرد. صرفنظر از سازندة ميكروكنترلر 8051.ويژگيهاي 8051ROM 1 Serial Port 4kbytesRAM 6 Interrupt Sources 28bytesTimer 2I/O Pins 32

ميكرو كنترلر8051 عضو اصلي خانوادة 8051 است كه شركت ايتل از آن به عنوان MCS 51 ياد مي كند.اعضاي ديگر خانوادة 8051، 8052، 8031، 8751 و... مي باشد.8051درون 8051

در يكCPU از ثباتها ، Register به عنوان مكاني براي ذخيره سازي موقت اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد. اكثر ثباتهاي 8051 ، 8 بيتي هستند.در ثباتهاي 8051 فقط داده 8 بيتي مي تواند قرار داد. در دياگرام زير يك ثبات با 8 بيت خود به ترتيب از با ارزشترين D7 تا كم ارزشترين D0 نشان داده شده است.

D7D6D5D4D3D2D1D0

تعدادي از ثباتها كه بيشترين كاربرد را دارند عبارتند از:A (انباشتگر) B ، R0، R1، R2، R3، R4، R5، R6، R7، DPTR (شانگر داده) و PC (Program counter شمارندة برنامه) كه همگي 8 بيتي اند به جزء DPTR و PC .ثبات PC يا شمارندة برنامه به آدرس دستورالعمل بعدي كه اجرا خواهد شد اشاره مي كند. زماني كه CPU كه عملي را از برنامة موجود در ROM واكشي مي كند شمارندة برنامه افزايش يافته و به دستورالعمل بعدي اشاره مي كند. اين ثبات 16 بيتي است.به هنگام روشن شدن ميكروكنترلر 8051 همگي از آدرس0000 شروع به كار مي كنند. به عبارت ديگر هنگام روشن شدن PC مقدار 0000 را در خود خواهد داشت.

پايه هاي 8051

در شكل زير 32 پايه از مجموع 40 پايه در 8051 به چهار درگاه P0، P1، P2، P3 اختصاص دارند. (شكل صفحة )دو پايه PSEN و ALE به طور عمده توسط سيستمهاي مبتني بر 8031 به كار گرفته مي شوند.

XTAL1 و XTAL2با وجود اينكه 8052 تراشه اي است كه داراي نوسانساز اما نيازمند يك ساعت خارجي براي راه اندازي آن است كه بيشتر از يك كريستال نوسانساز از نوع كوارتز به وروديهاي XTAL1 (پايه 19) و XTAL2 (پايه 18) متصل مي شود.EAاعضاي خانوادة 8051 همگي به همراه يك ROM بر روي تراشه براي ذخيره برنامه ها ارائه مي شوند در چنين مواردي بايد پايه EA (پايه اكو) به VCC متصل شود در غير اين صورت پايه به GND وصل مي شود.

پايه هاي درگاه I/Oچهار درگاه P0، P1، P2، P3 هر كدام با استفاده از 8 پايه درگاههاي 8 بيتي ايجاد مي كنند، كه تمتماً به صورت خروجي پيكربندي شده اند كه اگر به صورت ورودي بخواهد مورد استفاده قرار گيرد بايد به وسيلة مقاومتهاي متصل شده به درگاه و با برنامه، تمام بيتهاي درگاه را به 1 تبديل كرد.MOV A,#0FFHMOV P0.Aدر اين مثال درگاه P0 به ورودي تبديل مي شود.

نقش دوگانه درگاه 0همانطوري كه در شكل مشاهده مي شود درگاه 0 براي AD0 تا AD7 نيز طراحي شده است كه امكان استفاده از داده و آدرس را به درگاه مي دهد. هنگامي كه 8051 يا 8031 به يك حافظة‌خارجي متصل است درگاه تدارك بيننده آدرس و داده براي آن است. ALE نشان دهنده اين است كه آيا P0 داراي آدرس است يا داده اگر ALE صفر باشد داده و اگر ALE=1 باشد آدرس تدارك ديده مي شود.درگاه 2 براي A8 تا A15 نيز طراحي شده است. 8031 قابليت دسترسي به 64K بايت حافظة را دارد، از اين رو يك مسير 16 بيتي آدرس دهي خواهد داشت. 8 بيت به وسيلة درگاه 0 و 8 بيت ديگري به وسيلة درگاه 0