بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 سالهرا مشاهده می نمایید|چکیده : هدف از تحقیق حاضر شهرستان ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارت است بین پایگاه اقتصادی خانواده و همسر آزاری شوهر رابطه وجود دارد2) بین نبود فرزند و همسر آزاری رابطه وجود دارد . 3) بین ویژگیهای شخصیتی شوهر و همسر آزاری رابطه وجود دارد که جامعه|31007287|tqe|بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متأهل حدود سنی 35,30 ساله, تحقیق بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متأهل حدود سنی 35,30 ساله,خشونت خانگي آزار و تجاوز جنسي,دانلود تحقیق بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متأهل حدود سنی 35,30 ساله,روابط زن و شوهر ,,,

چکیده :
هدف از تحقیق حاضر شهرستان ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارت است بین پایگاه اقتصادی خانواده و همسر آزاری شوهر رابطه وجود دارد2) بین نبود فرزند و همسر آزاری رابطه وجود دارد . 3) بین ویژگیهای شخصیتی شوهر و همسر آزاری رابطه وجود دارد که جامعه آماری عنوان شده در این تحقیق عبارت است زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله که در یک ماه گذشته در حدود 450 نفر به مراکز مشاوره و شورای حل اختلاف مراجعه کرده که 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون مربوط به همسر آزاری و علل شیوع آن دارای 30 سوال دورسه مبحث مربوط به مسائل اقتصادی به مسائل فرزند و تربیت آنها و مسائل شخصیتی است که دارای دو گزینه بله و خیر است و جواب به سوالات بله به عنوان نمره خام به حساب آمده که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری استفاده گردیده و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه ها تایید شده بین منابع اقتصادی و نبود فرزند و ویژگیهای شخصیتی و شیوع همسر آزاری رابطه وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر است .

فهرست مطالب

چکیده : ۱
مقدمه ۳
بیان مساله ۴
اهداف تحقیق ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
فرضیه های تحقیق ۵
متغیرهای تحقیق ۶
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم کلیدی ۶
سبکهای زندگی : سوال چند انتخابی ۹
دو نفری زندگی کردن یا تنها زندگی کردن ؟ ۹
زندگی مشترک : جنبه ها ی مثبت و منفی ۱۰
جنبه های مثبت زندگی مشترک : صمیمیت و مشارکت ۱۱
جنبه های منفی زندگی مشترک : اختلاف به خاطر هیچو پوچ : ۱۳
تنها زندگی کردن : واقعیتهای مختلف ۱۵
جنبه های مثبت زندگی مجردی : آزادی و استقلال ۱۵
جنبه های منفی زندگی مجردی : تنهایی و عدم تداوم ۱۶
پیدا کردن همسر ایده آل : اقدامی مهم ۱۶
معیارهای انتخاب : تفاوتها یا تشابه ها ؟ ۱۶
عاشق شدن : پرش بدون نیزه ۱۸
روابط زن و شوهر : روشن نگهداشتن چراغ ۱۹
بافتهای زندگی مشترک : واقعیتهای مختلف ۲۲
از دواج ۲۲
ازدواج در آمریکای شمالی ۲۲
ازداج مدنی : ۲۲
زندگی مشترک آزاد ۲۳
زوج بودن اما جدا زندگی کردن ۲۴
خانواده هسته ای ۲۵
بچه خواستن : گذر از حالت زوج به حالت خانواده ۲۵
آرزوی مشترک و آرزوی شراکت ۲۵
مسائل ناباروری ۲۶
چرخه زندگی خانوادگی : تحول خانواده در طول زمان ۲۷
مراحل چرخه زندگی خانوادگی ۲۷
استقرار خانواده ۲۸
گذر به موقعیت والدینی ۲۹
خانواده با بچه پیش دبستانی ۳۱
خانواده یا بچه دبستانی ۳۲
۲٫روابط والدین با دختران بهتر از روابط آنها با پسران است، ۳۲
خانواده به عنوان سکوی پرش ۳۳
خانواده پس والدینی ۳۳
چرخه زندگی خانوادگی : دید انتقادی ۳۶
زوجها و خانواده های در حال متارکه ۳۷
علتهای متارکه ۳۸
پیامدهای متارکه ۳۸
تکرار رئوس مطالب ۳۹
چرا و چگونه تصمیم می گیریم تنها بمانیم یا ازدواج کنیم ؟ ۳۹
مراحل زندگی خانواده هسته ای کدامهاست ؟ ۴۰
متارکه زن و شوهر چه پیامدهایی دارد ؟ ۴۱
کارهای خانگی ۴۱
جنبشهای طرفداری از حقوق زنان ۴۳
نخستین جنبشهای زنان در فرانسه ۴۴
مبارزه در ایلات متحده ۴۴
تحولات اروپا ۴۶
تجدید حیات جنبش طرفداری از حقوق زنان ۴۷
خشونت خانگی آزار و تجاوز جنسی ۴۸
خشونت خانگی ۴۸
فصل سوم ۴۹
تعیین روش تحقیق ۴۹
جامعه آماری مورد مطلعه ۵۰
حجم نمونه: ۵۰
روش نمونه گیری : ۵۰
ابزار سنجش و روش جمع آوری اطلاعات : ۵۰
معرفی آزمون ۵۱
روش اجرای پژوهش ۵۲
روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها و یااطلاعات ۵۲
بحث و نتیجه گیری ۵۸
پیشنهادات : ۶۰
محدودیت ها : ۶۰
پرسش نامه همسر آزاری ۶۱
منابع و ماخذ