تخقیق خورشید گرفتگی

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل تخقیق خورشید گرفتگیرا مشاهده می نمایید|خورشید گرفتگی تنها زمانماه نورخ می دهد یعنی زمانیکه ماه در حالتمقارنهبا خورشید می باشد اما بدلیل زاویه مداری ماه با صفحه مدار زمین که مقدار آن 15/5 درجه می باشد در هر ماه نو گرفتگی رخ نمی دهداین امر بدان معنی است که ماه در اغلب اوقات درسطح پایین تر و|40261410|tqe|خورشید گرفتگی ,دانلود خورشید گرفتگی ,خورشید

خورشید گرفتگی تنها زمانماه نورخ می دهد یعنی زمانیکه ماه در حالتمقارنهبا خورشید می باشد اما بدلیل زاویه مداری ماه با صفحه مدار زمین که مقدار آن 15/5 درجه می باشد در هر ماه نو گرفتگی رخ نمی دهداین امر بدان معنی است که ماه در اغلب اوقات درسطح پایین تر و یا در سطح بالاتر از مدار زمین قرار دارد. صفحه ی مدار زمین به دور خورشید با اهمیت است زیرا سایه ی زمین دقیقا" در همین صفحه قرار دارد.. در طی ماه نو ، قمر طبیعی زمین می تواند تا بیش از 32000 کیلومتر از بالا یا پایین سایه ی زمین عبور کند بنابراین کسوفی رخ نخواهد داد.