ارتباط بین عملکرد خانواده ، اضطراب و افسردگی با کمرویی دختران نوجوان 15 تا 18 ساله شهر تهران

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل ارتباط بین عملکرد خانواده ، اضطراب و افسردگی با کمرویی دختران نوجوان 15 تا 18 ساله شهر تهرانرا مشاهده می نمایید|هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات148حجم3308/801 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل پژوهش حاضر يك تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. هدف از پژوهش حاضر ب ررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی و كمرويي نوجوانان مي باش|42078326|tqe|پایان نامه کمرویی,پایان نامه در مورد کمرویی,بررسي ميزان اضطراب در نوجوانان,بررسي ميزان افسردگي در نوجوانان ,تاثیر عملکرد خانواده بر كمرويي نوجوانان,ارتباط خانواده با ويژگي هاي روانشناختي,ارتباط بين عملكرد خانواده و كمرويي نوجوانان,رابطه بين اضطراب و كمرويي  در دختران,رابطه بين افسردگي و كمرويي در دختران

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات148حجم3308/801 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

پژوهش حاضر يك تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی و كمرويي نوجوانان مي باشد.(منظور از ويژگي هاي روانشناختي در اين تحقيق بررسي ميزان اضطراب و افسردگي در نوجوانان است.).در واقع در این پایان نامه به بررسی می پردازیم.


خانواده كانوني است كه بايد استرس هاي وارد شده به اعضاي خود را تخفيف داده و راه رشد و شكوفايي آنان را همواركند. اگر محيط خانواده سالم و سازنده باشد و نيازهاي جسمي و رواني اعضا را برآورده كند فرد از سرچشمه طبيعي كمك سيراب مي شود و نيازي به نهادهاي امداد رساني خارج از خانواده ندارد.

شواهد پژوهشي نشان داده اند كه عملكرد خانواده بر سلامت روانشناختي نوجوانان، آسيب هاي رواني، خودكشي و عزت نفس اثر دارد (مرادي، 1385). از آن جايي‎كه شخصيت كودكان در خانواده شكل مي گيرد و كودك با والدين همانندسازي مي كند لذا چگونگي رفتار والدين و شيوه تربيتي شان نه تنها در بهداشت رواني او بلكه در شكل گيري هويت هم نقش بسزايي دارد.


گروه نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش 240 نفر بود كه تعداد 40 نفر به دليل نقص در تكميل مقياس ها كنار گذاشته شدند و نمونه نهايي به 200 نفر، شامل 200 دختر نوجوان 15 تا 18 ساله شهر تهران تقليل پيدا كردند.ابزارهايي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از پرسش نامه كمرويي،پرسش نامه اضطراب بك،پرسش نامه افسردگي بك،پرسش نامه عملكرد خانواده،پرسش نامه دموگرافيك. با توجه به ماهيت متغير ها و طرح پژوهش از مدل هاي همبستگي و تحليل رگرسيون براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.


سئوالهای پژوهش حاضر بشرح ذيل می باشد

 • 1-ارتباط بين عملكرد خانواده و كمرويي نوجوانان چگونه است؟
 • 2-رابطه بين اضطراب و كمرويي چگونه است؟
 • 3-رابطه بين افسردگي و كمرويي چگونه است؟

 • فهرست مطالب
  فصل اول:گستره مساله مورد بررسي
  1-1-مقدمه 1
  1-2-بيان مساله 3
  1-3-سوال هاي پژوهش 6
  1-4-ضرورت پژوهش 6
  1-5-اهداف پژوهش 7
  1-6-فرضيه هاي پژوهش 8
  1-7-تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرهاي پژوهش 8

  فصل دوم: مرروي بر يافته هاي نظري و پژوهشي در قلمرو مساله مورد بررسي
  2-1-خانواده و تعاملات آن 11
  2-2-موقعيت هاي ايجاد كننده آسيب نوجوانان 14
  2-2-1-دوره وجواني 16
  2-3-كمرويي 18
  2-3-1-تعريف كمرويي 18
  2-3-2-شيوع كمرويي 25
  2-3-3-پيامدهاي‌كمرويي 26
  2-3-4-پيوستار كمرويي 28
  2-3-5-علل كمرويي 30
  2-3-6-نظريه هاي كمرويي 34
  2-3-6-1-نظريه روان تحليل گري 34
  2-3-6-2-نظريه اريكسون 34
  2-3-6-3-نظريه اسنادي زيمباردو 34
  2-3-6-4-نظريه شناختي آرنولد باس 35
  2-3-7-كمرويي و ويژگي هاي روانشناختي 35
  2-3-8-ارتباط خانواده با ويژگي هاي روانشناختي 37


  فصل سوم:روش تحقيق
  3-1-طرح پژوهش 47
  3-2-جامعه آماري 47
  3-3-گروه نمونه 47
  3-4-روش نمونه گيري 47
  3-5-ابزارهاي پژوهش 47
  3-5-1-پرسش نامه اطلاعات دموگرافيك 48
  3-5-2- پرسشنامه سنجش خانواده مک مستر 48
  3-5-3--پرسش نامه کمرویی 49
  3-5-4-پرسش نامه اضطراب بک 50
  3-5-5-پرسشنامه افسردگي بك 50
  3-6-روش‌اجراي آزمون ها 52
  3-7-شيوه‌تجزيه و تحليل 52

  فصل چهارم:يافته هاي پژوهش
  4-1-يافته‌هاي توصيفي 55
  4-2-يافته‌هاي استنباطي 62
  3-4-يافته هاي انبي 65

  فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري
  5-1-بحث‌درچهارچوب‌قرضيه‌هاي پژوهش 68
  5-2-نتيجه گيري 70
  5-3-محدوديتها 71
  5-5-پيشنهادها 71


  منابع فارسي 72
  منابع انگليسي 73


  پيوست ها 82


  "