بررسي پايداري شيب ديواره طرح ١٥ ساله معدن شماره ٣ گل گهر

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل بررسي پايداري شيب ديواره طرح ١٥ ساله معدن شماره ٣ گل گهررا مشاهده می نمایید|مجتمع معدني سنگ آهن گل گهر با داشتن ١١٠٠ ميليون تن ذخيره در شش توده معدني داراي بيشترين ذخيره ز در کشور مي باشد که در اين ميان، توده شماره ٣ با داشتن ذخيره اي معادل ٦٤٣ ميليون تن سنگ آهن از بزرگترين آنها مي باشد.اين توده معدني در جستجوهاي ژئوفيزيک هو|50086414|tqe|سنگ آهن,معدن,معادن,گل گهر,شیب,دیواره,پایداری

مجتمع معدني سنگ آهن گل گهر با داشتن ١١٠٠ ميليون تن ذخيره در شش توده معدني داراي بيشترين
ذخيره ز در کشور مي باشد که در اين ميان، توده شماره ٣ با داشتن ذخيره اي معادل ٦٤٣ ميليون
تن سنگ آهن از بزرگترين آنها مي باشد.اين توده معدني در جستجوهاي ژئوفيزيک هوايي شرکت
ايروسرويس، به روش مگنتومتري و در پي آن بوسيله برداشتهاي ژئوفيزيکي زميني توسط انسيتوي زمين شناسي يوگسلاوي در سال ١٣٥٤ کشف گرديد. بعد از انجام شناسايهاي ژئوفيزيکي در مجموع تعداد ١٣٩
گمانه جهت اکتشاف اين محدوده حفاري شد که اطلاعات کلي آنها در جدول ( ١) آورده شده است.نتايج تحليلهاي تعادل حدي ديواره نشان مي دهد وضعيت آب بعد از شکل گرفتن ديواره عامل